Batiste „Summer Kvíz” nyereményjáték módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt részvételi- és játékszabályzata

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Batiste „Szárazsampon világnapja” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Sarantis Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 11., Shark Park) (a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Public Marketing Hungary Kft. (székhely:1027 Budapest, Bajvívó utca 8. ) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban kizárólag a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. 18 éven aluliak kizárólag szülői engedéllyel vehetnek részt a játékban. A Játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadják a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt. 

Egy Játékos a Játék időtartama alatt egy Pályázat beküldésére jogosult, azaz egy kommentet küldhet el. Amennyiben ugyanazt a kommentet a Játékos többször tölti fel, úgy a Szervező az első feltöltött választ regisztrálja, a további, ugyanazon megoldást tartalmazó kommentet törli és a Játék során nem veszi figyelembe.

A Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a válaszok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt  abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023. Június 27. 09:00 perctől, 2023. Július 04. 00 óra 00 percig tart.

A JÁTÉK MENETE

A nyeremények sorsolási időpontja: 2023. Július 05.. 14:00 óra

Érvénytelen pályázat

Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:

NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A nyeremények sorsolása a promóciót követően történik. A nyeremény átvételével járó a Nyerteseket terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás költségeket a Szervező átvállalja. Amennyiben bármelyik Nyertes Játékos a Nyereményt nem veszi fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.

Az ajándékok változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja!

A játék során 3 db Batiste szárazsampon kerül kisorsolásra, két játékos számára.

Amennyiben a nyertes Játékos vagy Játékosok Pályázata érvénytelennek minősül, a Szervező 2 (kettő) darab Tartaléknyertest random generálás útján sorsolja ki (a továbbiakban: Tartaléknyertes).

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot, vagy sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Nyertes Insatgram oldalán. (továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Szervező Tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által a Regisztrációkor és/vagy az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a nyertes Pályázattal érintett nyerőidőpontot vagy sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon belül, amennyiben a nyertes Játékos az első kiszállítási kísérlet alkalmával nem tartózkodik otthon. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Amennyiben a nyeremény két alkalommal visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím, vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és ilyen esetben a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni. A Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni.

Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen, és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A Szervező a Játék végső időpontját követően 2023. Július 05-én 14 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő random generátor (megnevezve: https://commentpicker.com/business-instagram.php) a fent meghatározott nyereményekre vonatkozóan elvégzi. A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő Játékosok nyerhetik meg. A nyeremény átadása a beérkezést követően várhatóan 5 (öt) napon belül történik meg.

A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet – közjegyzői okirat formájában – a Játék végeztével bárki szabadon megtekintheti, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító telephelyén (1027 Budapest, Bajvívó utca 8.) a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napig.

 

ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A nyereményjáték a közzétett Instagram poszt alapján zajlik.
A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a weboldal alján található elérhetőségekre.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért vagy e hibák miatti károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét 2 alkalommal nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.batiste.hu Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.batiste.hu domain-ről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésében stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2023. Június 27-től hatályos.

Budapest, 2023. Június 27.
SARANTIS Hungary Kft.
Szervező